เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวน้ำฝน หอมจันทร์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2