ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร เดิมชื่อโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ (สาขาตำบลชุมพลบุรี) ซึ่งได้รับอนุญาตจาก กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มี นายพรม ดาศรี รักษาการณ์ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ วันที่ 3 มีนาคม 2536 นายพรม ดาศรี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ได้ออกคำสั่งให้นายพีระศักดิ์ น่วมจะโป๊ะ อาจารย์ 1 ระดับ 5 เป็นผู้ดูแลสาขา มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 65 คน วันที่ 6 เมษายน 2536 นายสุพร ดอนโบม ผู้ใหญ่บ้านแคนดำได้บริจาคที่ดินส่วนตัวให้จำนวน 1 ไร่ 2 งาน เพื่อดำเนินการสร้างอาคารเรียนชั่วคราว วันที่ 18 เมษายน  พ.ศ.2536 สภาตำบลชุมพลบุรี โดยนายอุดมศักดิ์ ตะลุกรรม ประธานสภาตำบลมีมติมอบ ที่ดินสาธารณประโยชน์ (โนนงิ้ว) จำนวน 21 ไร่ 10 ตารางวา ให้โรงเรียนเพื่อเป็นที่ตั้งอาคาร ต่อมาโรงเรียน ได้ย้ายที่ตั้งจากที่เดิมที่นายสุพร ดอนโบม มอบให้มาอยู่ที่ที่ดินสาธารณะประโยชน์

(โนนงิ้ว) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2540 นางสาคร พรมชื่น ได้บริจาคที่ดินส่วนตัวจำนวน 10 ไร่ แก่โรงเรียนเพื่อเป็น ที่ตั้งโรงเรียนเพิ่มเติม วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2540 กรมสามัญ ได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนเอกเทศและให้ชื่อว่า "โรงเรียน ลำพลับลาวิทยาคาร" ตามคำสั่งที่ 4268/2540 ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2540 และแต่งตั้ง นายพีระศักดิ์ น่วมจะโป๊ะ เป็นผู้บริหารโรงเรียนในตำแหน่ง "ครูใหญ่" และได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลาย เมื่อปีการศึกษา 2541 โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายรุ่นแรกจำนวน 49 คน ปี พ.ศ.2546  นายพีระศักดิ์ น่วมจะโป๊ะ ได้ปรับเลื่อนตำแหน่งจาก "ครูใหญ่" ให้ดำรงตำแหน่ง "อาจารย์ใหญ่"  วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2545 นายพีระศักดิ์ ได้เลื่อนตำแหน่งจาก "อาจารย์ใหญ่" ให้ดำรงตำแหน่ง"ผู้อำนวย การโรงเรียน" ปี พ.ศ.2546 กรมสามัญแต่งตั้งให้นายพีระศักดิ์ น่วมจะโป๊ะ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัว วิทยา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ และแต่งตั้งให้นายอรรถกร สุขบรรเทิง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัว วิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารจนถึงปี พ.ศ.2550 ปี พ.ศ.2551  นายณรงณ์   พรมตวง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารจนเกษียณอายุราชการเดือนกันยายน  2552ปี พ.ศ. 2552  ดร.บุญเกิด  เหลามี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารจนถึงปี พ.ศ.2555 ปี วันที่  15  มีนาคม  พ.ศ. 2555  นายเสงี่ยม   วงค์พล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทิพย์นวด  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารจนถึงปัจจุบัน

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.04 KB