คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทิศ ปะทัดขีนัง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ท.อำนาจ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทองดี งามสง่า
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยสิทธิ์ ศรีงาม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายทองพันธ์ ทุมลี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์สัญญา สุทธิโส
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยุพิน ด้วงทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยโทอุดม บริสุทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร
เบอร์โทร : 0801684881
ชื่อ-นามสกุล : นายเทิดไทย สวัสดี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร
เบอร์โทร : 0925585919
อีเมล์ : terdthaisawasdee@gmail.com