คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทิศ ปะทัดขีนัง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : กำนันตำบลทุ่งศรีชุมพล
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ท.อำนาจ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : สภอ.บัวขาว
ชื่อ-นามสกุล : นายทองดี งามสง่า
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนจาก : เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยสิทธิ์ ศรีงาม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก : ผู้ใหญ่บ้านบ้านสวนหม่อน
ชื่อ-นามสกุล : นายทองพันธ์ ทุมลี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนจาก : บ้านแคนดำ
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์สัญญา สุทธิโส
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระสงฆ์
ผู้แทนจาก : วัดบ้านแคนดำ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยุพิน ด้วงทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนจาก : ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านแคนเกิด
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยโทอุดม บริสุทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร
เบอร์โทร : 0801684881
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชาติ คิดดี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร
เบอร์โทร : 0872433347
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญญัติ จำปาทาสี
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ใหญ่บ้านบ้านระหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ ปานเพชร
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ใหญ่บ้านบ้านแคนเกิด
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิพงษ์ ศาลางาม
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ใหญ่บ้านบ้านแคนดำ
ชื่อ-นามสกุล : นายฐานิศร จันทะคาม
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนไร่
ชื่อ-นามสกุล : นายลิขิต ปัญโญ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ใหญ่บ้านบ้านโพนทอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวรรณา สมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร
เบอร์โทร : 0862581299
อีเมล์ : sn795510@gmail.com