คณะผู้บริหาร

นายชูชาติ คิดดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา