กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจุฑามาศ โพธิ์ทอง
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอรพัส พันธ์ครู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2