กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอดิศักดิ์ ศรีโสภา
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1