กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายรวิชญ์ อานไมล์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพูนทรัพย์ ทองมาก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1