กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพรรณภวดี บุญสด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1