วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ /ปรัชญา

วิสัยทัศน์  (Vision) 

 โรงเรียนลำลพลับพลาวิทยาคาร  ชุมชนร่วมกันบริหาร จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งมั่นพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ปลูกฝังแนวคิดคุณธรรม-จริยธรรม นำกีฬา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐาน การศึกษาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทย ก้าวให้ทันเทคโนโลยี


ปรัชญา             

                          :  นยํ  นยติ  เมธาวี     คนมีปัญญาย่อมแนะนำในสิ่งที่ควรแนะนำ