กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุวรรณา สมบูรณ์
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวนิติยา เจริญราช
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2