กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุวรรณา งามสง่า
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนิติยา เจริญราช
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายพีระศักดิิ์ ประนมศรี
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน