กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจุลศักดิ์ ทุหา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2