พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ ( Mission )
1. บริหารจัดการโดยมีส่วนร่วม
2. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
4. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม-จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
6. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมไทย
8. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และสุขภาพที่แข็งแรง


เป้าประสงค์  (Corporate Objective / Goals)
     1. เพื่อให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
     2. ครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     3. เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
     4. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
     5. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
     6. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
     7. เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ศิลปวัฒนาธรรมไทยแก่ผู้เรียน
     8. เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
     9. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และมีสุขภาพที่แข็งแรง