กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสร้อยสังวาลย์ คำเกลี้ยง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางเสาวรัตน์ วงค์พล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางลมัย สุขจิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ว่าที่ ร.ท.อุดม บริสุทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

สุวรรณา สมบูรณ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2