คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์สิทธิ์ สุขสบาย
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายยชนา บุญแนบ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน คนที่ 1
ระดับชั้น : ชั้นม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายปวริศ มิเขมา
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนคนที่ 2
ระดับชั้น : ชั้นม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธิชา ลือโสภา
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนคนที่ 3
ระดับชั้น : ชั้นม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราภรณ์ มิเขมา
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ สำราญสุข
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวญาสุมินทร์ คำยาง
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชนี ลินทอง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายภูวรินทร์ พรมชุม
ตำแหน่ง : หัวหน้างานปกครอง
ระดับชั้น : ชั้นม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิสิทธิ์ คำอุด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
ระดับชั้น : ชั้นม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายนฤดล นนท์ชนะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
ระดับชั้น : ชั้นม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายอรัญ ดอกจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
ระดับชั้น : ชั้นม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี ภะคะโต
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง
ระดับชั้น : ชั้นม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภาวิณี ศูนย์ดำ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภานัน นิมารัมย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดวงฤทัย วันงาม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอริศา บุญแนบ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววนิดา บุญอุดม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายอานนท์ อุทาหรณ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรศักดิ์ เสนารัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายรัฐธรรมนูญ บุญหล้า
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายวิษณุ บุญแนบ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา สิทธิศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายปรเมธ สุขแสง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายสหรัฐ สานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญชัย ศาลางาม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ พรหมทา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายนิรุจน์ ฉกรรจ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายจตุพล บริสุทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกลักษณ์ แพงศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรเดช บริสุทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวไพลิน ว่องไว
ตำแหน่ง : หัวหน้างานปฏิคม
ระดับชั้น : ชั้นม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรัญญา ศรีหย่อง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปฏิคม
ระดับชั้น : ชั้นม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมาลิสา สุขแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปฏิคม
ระดับชั้น : ชั้นม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัฎดา วิเชียรดี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปฏิคม
ระดับชั้น : ชั้นม.5/1