ภาพกิจกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง เครื่องให้น้ำต้นไม้อัตโนมัติ Automatic sprinkler contr
ความสำคัญของนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices)
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ในอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีนักเรียนทั้งหมด 141 คน จัดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และประเทศไทย 4.0 และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์โรงเรียนที่กล่าวว่า “ภายในปีการศึกษา 2562  โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้เท่าทันเทคโนโลยี ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และนำไปสู่มาตรฐานสากล ”
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารมีบริเวณกว้างขวาง และได้ปลูกต้นไม้ไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งต้นไม้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นแหล่งออกซิเจน  ให้ร่มเงา เป็นแหล่งอาหาร และแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ต้นไม้หลายชนิดเป็นไม้เศรษฐกิจที่นักเรียนสามารถนำความรู้ไปเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต เช่น อาชีพการขยายพันธุ์ไม้ดอกประดับ  อาชีพการแปรรูปอาหารจากพืช และอื่นๆ แต่เนื่องจากการเพาะปลูกพืชในโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารมีปัญหาและอุปสรรคหลายอย่าง อาทิ สภาพดินเค็ม การใส่ปุ๋ย และการรดน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูแลรดน้ำในช่วงวันหยุดยาว หรือช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งขาดบุคลากรดูแลรดน้ำต้นไม้ ส่งผลให้ต้นไม้เหี่ยวเฉา เจริญเติบโตไม่เต็มที่ และต้องเสียงบประมาณในการสรรหาต้นไม้มาทดแทน
การจัดการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบเทคโนโลยี ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2561)  มีตัวชี้วัด ว 4.1 ม.4/1 วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
ครูผู้สอนรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีจึงได้วิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยใช้ความรู้การบูรณาการข้ามวิชา (Transdisciplinary) ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education ) ของทั้ง 4 วิชาได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เรื่อง อุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้นและแรงดันของน้ำ เทคโนโลยี (Technology) เรื่อง การสืบค้นระบบการให้น้ำอัตโนมัติและการติดตั้ง ประกอบอุปกรณ์เครื่องให้น้ำอัตโนมัติ วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) เรื่องการออกแบบและปฏิบัติการทางวิศวกรรม และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) เรื่อง การหาความยาวและปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตสามมิติและการคำนวณต้นทุนผลผลิต ในการจัดทำเครื่องให้น้ำต้นไม้อัตโนมัติ  โดยใช้หลักการการกำหนดเวลา การทำงานของปั๊มน้ำผ่านระบบท่อส่งน้ำ ผ่านไปยังท่อระบบน้ำพุ่ง
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
    2.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง เครื่องให้น้ำต้นไม้อัตโนมัติ
2) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ด้าน STEM ไปออกแบบและประดิษฐ์เครื่องให้น้ำต้นไม้อัตโนมัติ
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เรื่อง เครื่องให้น้ำต้นไม้อัตโนมัติ
          4) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้เครื่องให้น้ำอัตโนมัติสู่ชุมชน
    2.2 เป้าหมาย
         เชิงปริมาณ 
1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน  24  คน  ที่เรียนรายวิชา  การออกแบบและ
เทคโนโลยี  มีความรู้ด้าน STEM ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง เครื่องให้น้ำต้นไม้อัตโนมัติ
2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง เครื่องให้น้ำต้นไม้อัตโนมัติ ระดับมาก
เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนมีความรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง เครื่องให้น้ำต้นไม้อัตโนมัติ ให้มีคุณภาพ
2) นักเรียนสามารถประดิษฐ์ เครื่องให้น้ำต้นไม้อัตโนมัติและสามารถใช้งานได้
3) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education)

ให้ความรู้กับนักเรียนในสายชั้นอื่น
สำเร็จกระบวนการ
นักเรียนต่อระบบเครื่องให้น้ำอัตโนมัติ
ต่อท่อน้ำ
ให้ความรู้กับชาวบ้าน
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2561,09:54   อ่าน 883 ครั้ง