ข่าวประชาสัมพันธ์
ขายทอดตลาดรถยนต์ ประเภท รถโดยสารส่วนบุคคล

ด้วยโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร  มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดรถยนต์  ประเภท รถโดยสารส่วนบุคคล ตามรายละเอียด  แนบท้ายประกาศนี้  ในวันที่ 12  กันยายน 2562  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร  ตำบลชุมพลบุรี 

อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  32190  โดยมีเงื่อนไขดังนี้

                   ข้อ  1. ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประมูลติดต่อลงชื่อเข้าประมูลและนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการที่ไม่หมดอายุ  และหนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้มีอำนาจเต็มในกรณีเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือบริษัท มาแสดงต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดก่อนทำการประมูลและ ดูรถยนต์ที่จะขายทอดตลาด    สถานที่  และวันที่ขายทอดตลาดระหว่างเวลา 08.30 – 10.00 น.

                   ข้อ  2. ดำเนินการขายทอดตลาดรถยนต์  โดยวิธีประมูลด้วยวาจาทุกรายการต่อหน้า

คณะกรรมการขายทอดตลาดและต่อหน้าผู้เข้าประมูลรายอื่น  ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันการเข้าสู้ราคาต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดเป็นเงินสด  จำนวนเงิน 85,000 บาท  (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิลงชื่อเข้าสู้ราคา  สำหรับผู้ที่เข้าประมูลไม่ได้  คณะกรรมการ  จะคืนเงินประกันให้เมื่อการประมูลรถยนต์สิ้นสุดลง  ส่วนผู้ที่ประมูลได้นั้นจะได้รับการคืนเงินประกันต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในประกาศโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร ฉบับนี้ครบถ้วนแล้วเท่านั้น

                   ข้อ  3. การเสนอราคาแต่ละครั้งผู้ประมูลต้องเสนอราคาไม่ต่ำกว่า  1,000.-  บาท

(หนึ่งพันบาทถ้วน)

                   ข้อ  4. การชำระราคาสำหรับรถยนต์ที่ประมูลได้ให้ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

                   ข้อ  5. คณะกรรมการขายทอดตลาดจะแสดงความตกลงด้วยวาจา  แต่หากคณะกรรมการเห็นว่าราคาที่มีผู้เสนอราคาสูงสุดยังไม่เหมาะสมกับราคารถยนต์ที่จะขายหรือมีเหตุผลอย่างอื่น  คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจถอนรายการที่ไม่สมควรขายออกจากการขายทอดตลาดได้และโรงเรียน
ลำพลับพลาวิทยาคาร  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการขายในรายการนั้น ๆ ได้ ในกรณีนี้ ผู้ประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

                   ข้อ  6. คณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงให้ผู้ประมูลราคาสูงสุด  รายใดได้รับซื้อไป  ผู้นั้นจะต้องชำระเป็นเงินสดภายในวันที่ประมูล  หรือชำระเงินมัดจำไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  25  ของราคาที่ประมูลได้  และต้องนำส่วนที่เหลือมาชำระให้ครบถ้วนภายใน 5  วันทำการหากไม่สามารถนำเงินมาชำระภายในกำหนดเวลา  โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารจะริบเงินมัดจำตกเป็นของทางราชการ   ผู้ประมูลไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้  และจะนำออกประมูลใหม่ต่อไป  ในกรณีเช่นนี้ผู้สละสิทธิจะต้องรับผิดชอบต่อราคาส่วนที่ต่ำลงจากการประมูลขายครั้งแรกด้วย

/ข้อ  7.ค่าใช้จ่าย...

                   ข้อ  7. ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายรถยนต์  ผู้ประมูลได้จะต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร  จะไม่รับผิดชอบต่อการชำรุดบกพร่องอันเกิดขึ้นภายหลังการชำระราคาเสร็จสิ้นแล้ว

                   ข้อ  8. ผู้ประมูลได้ต้องทำการโอนรถยนต์ดังกล่าว ภายใน  15  วัน นับจากวันที่ประมูลได้  และต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เกี่ยวกับการโอนทะเบียนรถยนต์เองทั้งสิ้น

                   ข้อ  9. ในการขายทอดตลาดตามประกาศนี้  คณะกรรมการขายทอดตลาดไม่มีสิทธิเข้าเสนอราคา

                    ผู้ใดสนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร  ตำบลชุมพลบุรี  อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์  32190  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 044-060130  หรือติดต่อเจ้าหน้าที่  หมายเลข  09-4283-4219 ในวันและเวลาราชการ

         

                      ประกาศ      วันที่   12  กันยายน   ..  2562

 

  

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2562,00:00   อ่าน 130 ครั้ง