ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผลงาน ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ชื่อนักเรียน : นางสาวพัชราภรณ์ เขียวอ่อน
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2566,16:55   อ่าน 78 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงาน ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ชื่อนักเรียน : นางสาวปิยธิดา สาสังข์
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2566,16:54   อ่าน 77 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงาน ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ชื่อนักเรียน : นางสาวอารียา ทศพร
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2566,16:51   อ่าน 78 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ชื่อนักเรียน : นางสาววันวิษา บุญเรือง
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2566,16:48   อ่าน 86 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ชื่อนักเรียน : นางสาวศราวดี ชาชัย
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2566,16:46   อ่าน 81 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ชื่อนักเรียน : นางสาววิจิตรา กัลสุมาโส
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2566,16:44   อ่าน 73 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ระดับเหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวันเพ็ญ คุณพาที
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2566,16:42   อ่าน 78 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ระดับเหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอลิศรา ชมกลาง
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2566,16:38   อ่าน 72 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ระดับเหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสุรเดช เพิ่มฤทธิ์
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2566,16:37   อ่าน 73 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดงเอแม็ทระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปรัชญา สิงห์กล่อมและเด็กชายวีรกิตต์ เพชรพราว
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2559,14:46   อ่าน 531 ครั้ง