ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Best Practice : My Structure on YouTube
ชื่ออาจารย์ : นายสุรสิทธิ์ เสาทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2565,18:58  อ่าน 2861 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practice : การพัฒนากิจกรรมการเรีียนรู้เพื่อเสริมสร้างการฉลาดรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ด้วยกระบวนการ PLC
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรรณภวดี บุญสด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2565,18:51  อ่าน 2867 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เว็บไซต์รวบรวมงานการสอน และการปฏิบัติงานตาม ว.21 และ ว.9 (PA)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรรณภวดี บุญสด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2564,22:14  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูสอนดี Smart Teacher ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรรณภวดี บุญสด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2564,15:47  อ่าน 177 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การเขียนภาษาไทยโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้น กระบวนการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่ออาจารย์ : นางจุฑามาศ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2564,15:21  อ่าน 93 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ชื่ออาจารย์ : นางสร้อยสังวาลย์ คำเกลี้ยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,17:06  อ่าน 127 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาฟิสิกส์เรื่องการ เคลื่อนที่แบบโปรเจ็คไทล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
ชื่ออาจารย์ : นางเสาวรัตน์ วงค์พล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:57  อ่าน 103 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการอ่านออกเสียงสะกดคำภาษาอังกฤษ (phonics) โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชนีกรนิภา มีมาก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:36  อ่าน 130 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีการทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายรวิชญ์ อานไมล์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:21  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออไทยเพลงลาวจ้อยโดยใช้ชุดฝึก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/2 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ชื่ออาจารย์ : นายศรศิลป์ อินทะสะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:15  อ่าน 107 ครั้ง
รายละเอียด..