ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Best Practice : My Structure on YouTube
ชื่ออาจารย์ : นายสุรสิทธิ์ เสาทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2565,18:58  อ่าน 3006 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การเขียนภาษาไทยโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้น กระบวนการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่ออาจารย์ : นางจุฑามาศ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2564,15:21  อ่าน 228 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ชื่ออาจารย์ : นางสร้อยสังวาลย์ คำเกลี้ยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,17:06  อ่าน 273 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาฟิสิกส์เรื่องการ เคลื่อนที่แบบโปรเจ็คไทล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
ชื่ออาจารย์ : นางเสาวรัตน์ วงค์พล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:57  อ่าน 230 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการอ่านออกเสียงสะกดคำภาษาอังกฤษ (phonics) โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชนีกรนิภา มีมาก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:36  อ่าน 283 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีการทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายรวิชญ์ อานไมล์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:21  อ่าน 217 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออไทยเพลงลาวจ้อยโดยใช้ชุดฝึก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/2 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ชื่ออาจารย์ : นายศรศิลป์ อินทะสะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:15  อ่าน 249 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาการใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่องลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ชื่ออาจารย์ : นายพูนทรัพย์ ทองมาก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:12  อ่าน 252 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ชื่ออาจารย์ : นายสุรสิทธิ์ เสาทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:10  อ่าน 243 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา 3 เรื่อง การขับถ่ายของสัตว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยใช้การเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน (Tasks – Based Learning) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ท.อุดม บริสุทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:00  อ่าน 276 ครั้ง
รายละเอียด..