ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูสอนดี Smart Teacher ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรรณภวดี บุญสด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2564,15:47  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การเขียนภาษาไทยโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้น กระบวนการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่ออาจารย์ : นางจุฑามาศ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2564,15:21  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ชื่ออาจารย์ : นางสร้อยสังวาลย์ คำเกลี้ยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,17:06  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะและชนิดของหินแร่ จากการเรียน ตัวอย่าง หินแร่ในห้องเรียนและการศึกษาตัวอย่างหินแร่จากแหล่งเรียนรู้ในรายวิชา เคมี 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /1โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร
ชื่ออาจารย์ : นางลมัย สุขจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,16:09  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาฟิสิกส์เรื่องการ เคลื่อนที่แบบโปรเจ็คไทล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
ชื่ออาจารย์ : นางเสาวรัตน์ วงค์พล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:57  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการอ่านออกเสียงสะกดคำภาษาอังกฤษ (phonics) โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชนีกรนิภา มีมาก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:36  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีการทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายรวิชญ์ อานไมล์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:21  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออไทยเพลงลาวจ้อยโดยใช้ชุดฝึก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/2 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ชื่ออาจารย์ : นายจุลศักดิ์ ทุหา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:15  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาการใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่องลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ชื่ออาจารย์ : นายพูนทรัพย์ ทองมาก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:12  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ชื่ออาจารย์ : นายสุรสิทธิ์ เสาทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:10  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..